ఈ రాశులకు అతీంద్రియ శక్తులు ఎక్కువ ఎందుకు?

(1827)