గుమ్మం దగ్గర చేసే పెద్ద తప్పు ఇదే ఈతప్పు వల్ల దారిద్ర్యం పడుతుంది..?

(1712)