ధన,జన,వ్యాపార ఆకర్షణ కోసం ఈ కొత్త రకం పరిహారం పాటించండి

(1330)