కనకధార స్తోత్రం ఏ సమయం లో చదివితే లక్ష్మీ దేవి శాశ్వతంగా ఇంట్లో ఉండిపోతుంది

(1460)