పరగడుపున ఇలా చేస్తే కోట్లు ఖర్చుపెట్టినా నయంకానీ రోగాల్ని ఇంత తేలిగ్గా మాయం !

(3231)