పొరపాటున ఈ మొక్క మీ ఇంట్లో ఉంటె వెంటనే తీసెయ్యండి! దరిద్రం! కోట్లు ఉన్నవాడైనా సరే దరిద్రుడు అవుతాడు

(1419)