మజ్జిగలో ఇది కలిపి తాగితే ఎంతటి వేళ్ళాడే పొట్ట అయినా యిట్టె కలిగిపోతుంది

(88426)